سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

تولید تخم مرغ های غنی شده با امگا ۳

در سال های اخیر محققان و تولید کنندگان تخم به منظور بهبود امگا ۳ حجم اسید های چرب بلند زنجیره تخم به وسیله یکسان سازی غذا ها با امگا تری مثل دانه های کتان در جیره مرغان تخم گذار تلاش می کنند.

یکسان سازی دانه های کتان در جیره مرغان تخم گذار

دانه کتان به صورت کامل یا آسیاب شده :
در سیستم غذا دهی سنتی  تغذیه با دانه های کتان فشرده بر روی تولید و عملکرد مرغان تخم گذار اثر می گذارد.همچنین فرم دانه های کتان در مجموعه امگا تری و ترکیب اسید های چرب غیر اشباع در تخم ، اثر گذار می باشد. تفاوت در حجم امگا تری در مرغان تخم گذاری که با دانه کامل در مقابل دانه در مرغان تخم دنیز گذارش شده است. بسیاری از محققین پیشنهاد کرده اند ذخیره امگا تری زرده بیشتر اثر دارد اگر دانه های کتان از قبل به جیره  شوند. به عنوان مثال یک مطالعه نشان داده است که غذا دهی با ۶۰ درصد دانه کتان ۲/۱۶ میلی گرم بازده آلفا لینولییک اسید در زرده تخم دارد. در حالی که همان مقدار به صورت دانه های کامل به طور تقریبی ۵/۱۳ میلی گرم آلفا لینولییک اسید به ازای هر گرم زرده تخم تولید می کند. چنین تفاوت هایی ممکن است توضیح دهد که دانه های آسیاب شده قابلیت هضم بهتری نسبت به دانه های کامل دارند و مقدار بیشتری اسیدهای چرب غیر اشباع امگا تری در زرده تخم را آزاد می کند.

دیگر کاراکترهای غذایی :

دیگر فاکتورها مثل اندازه واحدها و قابلیت دسترسی تجاری به دانه کتان آسیاب شده برای تولید تخم امگا تری در غذاهایی حاوی دانه کتان اثر می گذارد. برای مثال در حالی که بسیاری از دانه های آسیاب شده ، دانه های کتان آسیاب شده را برای تولید تخم فراهم می کند در دیگر جاها به طور معمول ازدانه های کتان آسیاب شده قبل از غذا دهی به مرغ استفاده می شود. تولید کنندگان به تولید تخم های کوچک با غذا دادان به مرغ ها با غذاهایی حاوی دانه های کتان کامل تشویق شدند. توصیه شده است که جیره بر اساس دانه کتان اسیاب شده هنگامی که در محیط صحرایی قرار می گیریم پایداری کمتری دارد. در تمامی این موارد بدون توجه به فرم آن ها مرغ ها قادر به هضم دانه های کتان و به دست اوردن اسیدهای چرب غیر اشباع امگا تری بوده و تولید تخم های حاوی امگا تری ممکن خواهد بود.

استفاده از سنگریزه :
یک مطالعه ادعا می کند که تفاوتی بین محتویات زرده تخم های حاوی امگا تری در دانه های کامل در مقابل دانه های آسیاب شده وجود دارد. که استفاده از سنگریزه در این مدت می تواند دلیل محکمی برای آن باشد با قرار دادن سنگریزه در جیره مرغانی که دانه های کامل مصرف می کنند هضم بهبود بخشیده می شود سطح امگاتری زرده در پرندگانی که با دانه های کامل حاوی ۵ درصد سنگیزه تغذیه شدند با پرندگانی که جیره حاوی دانه های کتان  آسیاب شده تغذیه شدن برابر می باشد.

پایداری دانه های کتان :
مطالعات نشان داده است که دانه های کتان به صورت دانه های کتان آسیاب شده بسیار بهتر هستند. پلت کردن و تیمار کردن با گرما و مراحل فر آوری مثل تیمار کردن با گرما و پلت کردن دانه های آسیاب شده می تواند باعث توسعه واحدهای غذایی برای تولید تخم های حاوی امگا تری باشد. اگرچه درآغاز این تحقیقات چنین مراحلی باعث افزایش مجموع ذخایر اسید های چرب امگا تری در زرده شده و باعث بهبود هضم دانه های کتان و روی هم رفته بهبود عملکرد مرغان می شود.
ترکیب اسیدهای چرب دانه های کتان آسیاب شده :

یک مقایسه از ترکیب اسید های چرب امگا تری از ۲۳ نمونه از دانه های کتان در طول دوره ۶ ماه از انواع دانه های آسیاب شده در اونتاریو کانادا نشان داده شده که ترکیب حجمی اسید های چرب در دانه های کتان در غذاهای بدون فرم آسیاب شد. درصد آلفا لینولییک اسید در این نمونه درصدی از وزن کلی اسید های چرب در دانه های کتان کامل بین ۵۱ تا ۵۹ درصد مرتب می شوند.

دیگر استراتژی های تغذیه ای :

دیگر استراتزی های تغذیه ای مطالعه شده نشان داده است که قابلیت دسترسی به مواد مغذی در دانه های کتان و کارایی مواد خوراکی د رمرغان تخم گذار حد اکثر می باشد.

 


نرخ گنجایش دانه های کتان :
مرغانی که با دانه های کتان غذا داده شده اند و حاوی امگا تری هستند که منبعی ازآلفا لینولییک اسید را به سهولت فراهم می کند و همچنین منبعی از ایکوزاپانتاییک اسید و دکسا هگزانوییک اسید می باشد. دستکاری سطوح لینولییک اسید دی هگزانویییک اسید درتخم های با دانه های کتان  به خوبی درک شده است . مجموعه ای از دانه های کتان در جیره مرغان تخم گزار سطوح آلفا لینولییک اسید و دکسا هگزانوییک اسید را افزایش می دهد. ایکوسا پنتانوییک اسید به حجم دانه های کتان حساس نمی باشد و سطح زرده منجر به تعویض آن در سطوح بسیار کمی می شود. د راونتاریو کانادا در مواردی که ۸ تا ۱۰ درصد از دانه های کتان در جیره  استفاده شد در رسیدن به ۳۰۰ میلی گرم امگا تری اسید به ازای هر تخم گزارش نشده است.( در اونتاریو تخم ها باید حاوی دست کم ۳۰۰ میلی گرم اسید امگا تری باشد به منظور اینکه به عنوان تخم هی غنی شده با امگا تری دسته بندی می شود).

استمرار غذادهی :
سطح امگا تری در تخم در هنگام غذادهی با کتان در روزهای ۹ تا ۱۲ تثبیت می شود. اما به منظور محافظت از سلامت مرغان و سطوح اسید چرب امگا تری در تخم آنها غذا دهی با جیره ای که  براساس دانه های کتان تغذیه شده اند ما نیاز به استمرار تغذیه می باشیم .در مرغانی که یک هفته به طور آزادانه کتان دریافت کردند در مقابل مرغانی که از قبل جیره پایه شان براساس کتان بود در حقیقت در حدود ۲۰ درصد کاهش در سطح آلفا لینولییک اسید و دی هگزانوییک اسید در تخم ها گزارش شده است.

نژاد پرنده:
اگرچه مطالعات در مناطق محدودی انجام شده برخی از محققین گزارش کردند که مرغان نژاد سفید به طور تقریبی ۳۰ درصد در تخم هایشان الفا لینولییک اسید بیشتری دارد در مقابل نژاد کالب یا مرغان بابکوک ، دیگر مطالعات پیشنهاد می کند که نژاد هیچ  اثری بر روی ذخایر الفا لینولییک اسید و دکوهگزانوییک اسید زرده ندارد. در بین گونه ها تفاوت های ژنتیکی بین مصرف غذا و وزن تخم وجود دارد. مطالعات اخیر نشان داده است که وزن زرده تخم و پوسته در مرغان قهوه ای در مقایسه با مرغان سفید سنگین تر می باشد. این مطالعات نشان داده است که بین نژاد سفید و قهوه ای تفاوتی بین تولید تخم وجود ندارد.

ویژه گی های تخم های امگا تری :
برخی از اثرات دانه های کتان جیره روی تولید تخم  ، کیفیت پوسته و زرده گزارش شده است. به تازگی به طور گستردهای پذیرفته شده است که در تخم های مرغانی که بر اساس جیره کتان غذا داده شده اند وزن تخم ، وزن زرده و کیفیت پوسته  بدون توجه به سطح کتان جیره کاهش پیدا می کند.

وزن تخم و زرده:
در مرغانی که با دانه های کتان غذا داده شده اند تخم های سبک تر در ارتباط با وزن کمتر بدن می باشد. یک مطالعه گزارش کرده است که در مرغانی که با جیره حاوی بیست درصد دانه کتان آسیاب شده تغذیه شده اند وزن تخم در حدود ۶/۳ گرم کاهش پیدا کرده است.همچنین گزارش شده است که وزن زرده یک تا دو گرم در مرغان تخم گذاری که با جیره حاوی ۵ تا ۱۵ درصد دانه کتان تغذیه شده اند سبک تر است. در مقایسه با تخم های محلی یک مطالعه نشان داده است که در مرغانی که با دانه های کامل کتان تغذیه شده اند تخم های بزرگتری نسبت به دانه های کتان آسیاب شده تولید می کنند بدون توجه به سطح دانه های کتان در جیره.  در  مرغانی که با دانه های کتان تغذیه شدند وزن زرده به میزان قابل توجه های کاهش پیدا کرده است.

کیفیت پوسته :
تولید تخم های امگا تری با استفاده از کتان در ارتباط با کاهش کیفیت پوسته می باشد.در مورد جیره هایی که حاوی دانه های کامل یا اسیاب شده کتان در تمامی سطوح می باشند. به هر حال بیشتر مطالعات گزارش کرده اند که وزن تخم و کیفیت پوسته در جیره هایی بر اساس دانه های کتان هیچ تغییرنمی کند. بیشتر تحقیقات اثرات کتان را بر روی  ویژه گی های تخم ضروری دانسته اند.

اثرات جیره کتان بر روی عملکرد مرغ:
در جیره های جدید اثرات غذا دادن با استفاده از دانه های کتان بر روی مرغان تخم گذار و اثرات آن بر روی عملکرد گله و تولید بایستی به دقت مورد مطالعه قرار می گیرد. درمطالعات بیشماری اثرات جیره های بر اساس کتان را بر روی عملکرد مرغان تخم گذار به دقت بایستی بررسی شود. در حالی که وزن بدست آمده ، مصرف غذا و تولید تخم ممکن است نسبت به جیره های سنتی کمتر تشویق می باشد. و تولید تخم های غنی شده با امگا تری  به اندازه کافی در توانایی عملکرد و بازاریابی تجاری نقش اثر گذاری دارد.

وزن بدن و مصرف غذا :
نتایج قابل بحث باقی مانده منتهی می شود به اینکه در مرغان تخم گذار غذا دهی با استفاده از کتان باعث کاهش وزن بدن می شود. گله های بالغی که با جیره بر اساس ۱۰ و ۲۰ درصد دانه کتان تغذیه شده اند گزارش شده که وزن بدن ۲۷۰ تا ۵۳۰ گرم وزن کمتر نسبت به جیره های سنتی مرغان تخم گزار دارد. بدون توجه به اینکه از دانه های کامل یا آسیاب شده کتان استفاده می شود. دیگر مطالعات وزن کمتر پرنده را در گله های غذا داده شده با کتان در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد. که این ممکن است باعث اثرات ملین دانه کتان و باعث افزایش نرخ هضم و کاهش جذب مواد مغذی و فرض بر این است که جیره بر اساس دانه های کتان انرژی بیشتری در مقابل دوزهای  واقعی دارند. هر دو نوع توصیف باعث افزایش مصرف غذا به وسیله مرغ دارد. با غذا دهی بیشتر به مرغ ها اطمینان حاصل می کنیم که ذخایر مواد معدنی و انرژی برای تولید تخم های امگا تری کافی باشد. مطالعات دیگر نشان داده اند که در مرغانی که با دانه کتان تغذیه شده اند به میزان قابل توجهی مصرف غذا کاهش پیدا می کند.

تولید تخم :
نتایج تولید تخم به وسیله مرغان غذا داده شده با دانه های کتان قابل توجه است . یک مطالعه نشان می دهد که مرغان بالغی که با جیره های های حاوی ۵ تا ۱۵ درصد دانه کتان به صورت کامل یا آسیاب شده تغذیه می شوند میانگین تولید تخم ان ها ۹/۸۸ درصد در مقایسه با جیره مرغان محلی به ۸۱ درصد می رسد.  مطالعات دیگر نشان داده مطالعات است که در مرغان با سن ۲۲ هفتگی که با جیره کتان اسیاب شده یا کامل تغذیه شده ند و باعث کاهش تولید تخم می شود. دیگر مطالعات نشان داده است که غذا دادن با ۱۵ درصد از دانه های کتان در مرغان بالغ بر روی تولید تخم اثر می گذارد. دیگر مطالعات نشان داده است که دانه های کتان بر روی تولید تخم در مرغ ها قهوهای یا سفید بی اثر است. با توجه به نتایج رسیده در مورد تولید تخم مطالعات بیشتری نیاز است.

بازاریابی تخم های امگا ۳: بدون  شک بازاریابی تخم های امگا تری به اندازه مصرف انها گسترش پیدا می کند در صورتی که از مزایای اسید چرب امگا ۳در جیره اگاه باشیم. به هر حال با استفاده از فرصت های شغلی جدید درامد ناشی از مصرف دانه های کتان در تولید تخم های امگا تری نیازمند
توجه بیشتر به مزایای آن ها می باشد. این هزینه ها که شامل غذا دهی با دانه های کتان می باشد و فرصت های بازاریابی و قابلیت دستیابی و تولید تخم در مناطق بخصوص قبل از تولید امگا تری می باشد.

کیفیت بویایی در تخم :
در استفاده از دانه کتان به منظور تولید تخم های امگا تری مصرف کننده بایستی به اثرات انها بر روی مزه و کیفیت بو توجه می کنند . دوزهای نرمال امگا تری بایستی فاقد بو و مزه باشد. تخم های غنی شده با امگا تری از نوع دانه های کتان به میزان بسیار زیادی در مکان های بازار یابی پذیرفته شده اند. نظریه استفاده از دانه های کتان به منظور تولید تخم های امگا تری هنگامی شروع شد که بوی قوی مزه ماهی در تخم های غنی شده با امگا تری که بر اساس روغن ماهی بودند و نرخ ذخیره روغن ماهی به کمتر از ۳ درصد رسیده است. بوی ماهی به مقدار بسیار زیادی مربوط به استفاده از سطوح بالایی از ذخایر امگا تری اسید های چرب امگا تری در زرده تخم روغن ماهی می باشد. غذا دادن با روغن ماهی درمراحل اولیه باعث افزایش باعث افزایش دوکسا هگزانوییک اسید زرده و سطح  ایکوزاپنتانوییک اسید می شود که می تواند باعث سرعت ترش شدن و تولید بو و مزه ناخوش می شود. نتایج استفاده از دانه های کتان نشان داده است که توانایی های متغیری برای محافظت از مزه تخم های غنی شده با امگا تری وجود دارد. اگرچه دانه های کتان و حجم بالای دانه های روغن باعث ذخیره اسید های چرب غیر اشباع در تخم شده به خصوص در مراحل اولیه آلفالینولییک اسید که باعث ماندگاری بیشتر و کاهش میزان ترشیدگی می شود.

مکل های ویتامین – ای :
مکمل ها در مرغان تخم گذار جیره اهیی با مکمل ویتامین- ای – مصرف کننده بعید است که تفاوت قابل ملاحظه ای بین تخم های نرمال و تخم های غنی شده با امگا تری بر اساس دانه های کتان باشد. در حقیقت یک مطالعه گزارش کرده که ما قادر به تشخیص بین تخم های  امگا تری؛ تخم های غنی شده با  ۲۰ درصد دانه کتان و ۱۰ میلی گرم ویتامین – ای – و تخم های نرمال باشیم. در حقیقت ویتامین – ای – برروی کیفیت بوی تخم های امگا تری اثری ندارد. اما در مرغانی که در جیره هایی با مکمل های ویتامی – ای – تغذیه شده اند به طور نرمال ۲۰ درصد افزایش تولید تخم گزارش شده است.

ITPnews

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید