سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

روش های مختلف کنترل میکروارگانیزم های بیماری زا در خوراک طیور

مقدمه

خوراک یک ناقل عمده­ی بالقوه برای انتقال میکروارگانیسم­ها به بدن طیور محسوب می­شود. در سال­های اخیر بررسی های دقیقی در ارتباط با آلودگی های باکتریایی تولیدات طیور بعمل آمده است. باکتری سالمونلا در همه جا یافت شده و دارای سروتیپ های متفاوتی است . سالمونلا از دو طریق صنعت پرورش طیور را تهدید می کند؛ بطوریکه از یک سو موجب بروز بیماری در پرنده شده و از سوی دیگر بطور بالقوه باعث ایجاد مسمومیت غذایی در انسان می شود. بیماری سالمونولوز در طیور توسط انواع سالمونولوز تیفیموریوم، سالمونولوز پولوروم، سالمونولوز انتریدیتیس یا سالمونولوز گالیناروم (تیفوئید) ایجاد می شود. مقدار بار میکروبی سالمونلا در منابع پروتئینی حیوانی نسبت به منابع گیاهی بالاتر بوده است.Allred و همکاران (۱۹۶۷) ۱۳۰۰۰ نمونه از ۷۰۰ کارخانه تهیه دان برای وقوع سالمونلا در آنها مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله نشان داد که ۵% خوراک های طیورنمونه برداری شده برای سالمونلا مثبت بودند، اگرچه میزان وقوع سالمونلا در محصولات فرعی حیوانی، ۳۱% گزارش شد.

Morehouse  وWedman  (۱۹۶۱) سروتیپ مختلف سالمونلا را در ۷۰۰ نمونه از ۵۷۰۰ نمونه اجزاء محصولات فرعی حیوانی مورد آزمایش، جدا نمودند. Crane و همکاران (۱۹۶۷ ) در آزمایشی که در یک کارخانه خوراک دام وطیور انجام دادندنشان دادند که ۲% اجزاء مواد خوراکی وارده به کارخانه دارای سالمونلا هستند. با این حال وقتی که پودر گوشت از داده ها حذف شد ، درصد آلودگی به ۲ نمونه در ۳۰۰ نمونه (۶۶/۰ درصد) کاهش یافت. در همان زمان این محققین پیشنهاد نمودند که تنها راه حل ممکن برای از بین بردن سالمونلا در خوراک، استفاده از جیره های غذایی تهیه شده بر اساس منابع پروتئینی گیاهی می باشد؛ در حالیکه امروزه از چنین جیره هایی فقط در شرایط خاصی استفاده می شود. بنظر می رسد که سالمونلا در منابع پروتئینی حیوانی می تواند از طرق مختلفی چون فراوری، ذخیره و انتقال افزایش یابد.در این رابطه Morris و همکاران (۱۹۷۰) گزارش نمودند که پودر ماهی اغلب آلوده به سالمونلا می باشد و حیواناتی نیز که از آن تغذیه می کنند آلوده می شوند. در این زمینه این محققین مشاهده نمودند، وقتیکه نمونه های تازه ماهی زنده در نقطه مبداٍ عاری از سالمونلا شدند، نمونه های پودر ماهی وارده به ایالات متحده امریکا اغلب آلوده به سالمونلا بودند. انها همچنین سالمونلا را از آب کنار اسکله بارگیری پودر ماهی جدا نمودند.

متن کامل مقاله

ارسال نظرات

لطفا نظر خود را ارسال فرمایید