سال نو
واحد نمونه استانی
کارافرین نمونه
صنعت برتر
کنسانتره شتر
کنسانتره بز
شترمرغ
تفاهم گهردانه و ایزی بایو
افتخارات شرکت
بنر قرمز افغان
کلیه محصولات جم پرو
کیفیت برتر

مطالب منتشر شده در دسته ی "مقالات"

اثر تغذیه بر بروز بیماریهای متابولیکی گاو شیری
اهمیت خوراک کامل در تغذیه گاوهای شیری

اهمیت خوراک کامل در تغذیه گاوهای شیری

سیستم تغذیه جیرۀ کامل، سیستمی ارزان و کارآمد برای کنترل دقیق تغذیه گله های بزرگ گاو شیری محسوب می‏شود. در نتیجه تغذیه گاو با جیرۀ کامل افزایشی برابربا ۱۵/۰ درصد واحد در میزان چربی شیر و ۰۵/۰ درصد واحد در میزان مواد جامد بدون چربی نسبت به تغذیه جداگانه، علوفه و کنسانتره مشاهده شده است.

ادامه مطالب….اهمیت خوراک کامل

ادامه مطلب ...
اندازه ذرات خوراک و عملکرد گاوهای شیری

اندازه ذرات خوراک و عملکرد گاوهای شیری

نشخوارکنندگان نیاز به الیاف علوفه ای با شکل مناسب دارند. تحقیقات نشان داده است که افزایش سطح الیاف و اندازه ذرات بطور موثری فعالیت جویدن را افزایش داده و اعتقادبراین است که جریان بزاق،pH شکمبه، نسبت استات به پروپیونات وسطح چربی شیر را نیز افزایش می دهد. اگرچه نتیجه مصرف جیره های با ساختارفیزیکی نا مناسب منجر به آسیب به تخمیرشکمبه ای و عملکرد ناقص شکمبه می شود لیکن از طرف دیگرافزایش مقدار علوفه بلند و درشت نیز می تواند  خوراک مصرفی و قابلیت هضم را محدود کرده و در نهایت توان انرژی حیوان را تحت تاثیرقراردهد. توصیه های رایج NRC برای تعیین نیازهای حیوان و ترکیبات خوراک مفید می باشد ولی توصیه های دقیقی را در مورد شکل فیزیکی جیره ارائه نمی دهد. جویدن و نشخوارکردن به عنوان یک اندازه گیری صحیح  از خصوصیات خشبی بودن برای جیره های نشخوارکنندگان شناخته شده اند.

ادامه مطالب…..اندازه ذرات بر عملکرد گاو شیری

ادامه مطلب ...
روشهای عمل آوری خوراک دام

روشهای عمل آوری خوراک دام

فرآیند های شیمیایی

در فرآیندهای شیمیایی که عمدتاً به خاطر  هضم پلی ساکاریدهای مواد خوراکی انجام می گیرد، هدف اصلی شکستن پیوندها و اتصالاتی است که اجزای دیواره سلولی را به همدیگر مرتبط می نماید.  پیوند ایجاد شده بین پلی ساکارید ها بخصوص همی سلولز ها و مواد فنلیک در تنظیم هضم آن توسط حیوان دخالت دارد.

 فرآوری میکروبیولوژی

استفاده از تخمیر میکروبی برای حفظ و ذخیره خوراک دام یک روش معمول می باشد. تولید سیلاژ ذرت، سورگوم، یونجه و سایر مواد خوراکی بستگی به تخمیر غیر هوازی کربوهیدراتهای محلول و تبدیل آنها به اسیدهای چرب فرار و اسیدهای دی کربوکسیل دارد. برای افزایش ارزش غذایی خوراک حاوی مواد لیگنوسلولزی توسط آنزیم های قارچی، میکروبی و مخمرها آزمایشات متعددی انجام شده است که نتایج حاصل از آنها متفاوت میباشد. اغلب میکروارگانیسم هایی که باعث متلاشی شدن بخش لیفی گیاهان می شوند، قارچها هستند.

میزان هضم خوراک به منظور تحت تأثیر قرار گرفتن توسط میکروارگانیسم ها بستگی به مدت زمان توقف آن در شکمبه و نگاری دارد. مدت زمان توقف غذا در دستگاه گوارش نیز به اندازه ذرات و وزن مخصوص خوراک بستگی دارد. اعمال فیزیولوژیکی جویدن و تخمیر میکروبی تعیین کننده میزان مصرف و قابلیت هضم علوفه بلند هستند.  سرعت عبور مواد خوراکی مهمترین عاملی است که سبب محدودیت مصرف بسیاری از علوفه ها می شود.

فرآوری فیزیکی و مکانیکی نقش بسیار مهمی در تغذیه دام دارد. اثر این نوع فرآوری بر خوراک خشبی و متراکم از سالیان قبل مورد توجه محققین بوده است. بخصوص طی سالیان اخیر با ابداع روشهای متعدد این نوع فرآوریها توانسته اند تأثیر مطلوبی بر روند تأمین مواد مغذی مورد نیاز از خوراک قابل دسترس نشخوارکنندگان داشته باشند.

ادامه مطالب…..روشهای عمل آوری خوراک دام

ادامه مطلب ...
عوامل موثر بر مصرف اختیاری خوراک در گاو شیری

عوامل موثر بر مصرف اختیاری خوراک در گاو شیری

عوامل موثردر مصرف اختیاری خوراک

مصرف خوراک رابطه تنگاتنگی با سرعت هضم جیره ها در مقایسه با قابلیت هضم خوراک دارد. خوراکهایی که سریع هضم شده و قابلیت هضم بالایی دارند منجربه تحریک مصرف بالای خوراک می شوند. هر چقدر سرعت هضم بیشتر باشد لوله گوارش سریعتر تخلیه شده و فضای بیشتری برای مصرف وعده خوراک بعدی در اختیار قرار می گیرد. چندین عامل وجود دارد که بر روی مصرف خوراک نشخوارکنندگان موثر می‏باشند. این عوامل به سه گروه عوامل حیوانی، عوامل مربوط به خوراک و عوامل محیطی تقسیم می‏ شوند این عوامل شامل وزن بدن، وضعیت فیزیولوژیکی، سطح تولید، ترکیب بدن، اختلالات متابولیکی و هضمی و… می باشند. مصرف اختیاری خوراک همبستگی بالائی با افزایش وزن بدن دارد . مصرف خوراک با جثه متابولیکی بدن (۷۵/۰w) هم بستگی بهتری در مقایسه با وزن بدن دارد. به نظرمی رسد که مصرف با تولید حرارت و گرسنگی ارتباط دارد که این تولید حرارت نیز خود با  وزن متابولیکی بدن تناسب دارد. همبستگی معنی داری(۰۱/۰>P) بین نرخ رشد و مصرف ماده خشک یا TDN درگاوها وجوددارد. پاول و همکاران، ۲۰۰۱  اعلام نمودند بر اساس داده های آزمایشات تغذیه ای که در هند انجام شده اند همبستگی معنی داری بین تولید FCM و مصرف ماده خشک درگاوهای شیری وجود دارد. آنها همچنین اعلام نمودند میزان چربی شیرنیز با ماده خشک مصرفی (DMI) در برخی آزمایشات همبستگی داشته است. معمولا مصرف خوراک درگاوشیری با وزن بدن، تولیدشیر، مرحله شیردهی، میزان چربی شیر، کیفیت جیره و مرحله آبستنی گاو تعیین می شود. وزن بدن مهمترین عامل تعیین کننده میزان مصرف است. بر اساس شکل شماره ۱- ۱  با یک حساب سرانگشتی معمولا میزان مصرف خوراک سه درصد وزن بدن یک گاوشیری برآورد می گردد.

ادامه مطالب….مصرف اختیاری خوراک در گاو شیری

ادامه مطلب ...
هضم و جذب مواد خوراکی در نشخوارکنندگان

هضم و جذب مواد خوراکی در نشخوارکنندگان

مواد مغذی مورد نیازحیوانات ازطریق مواد خوراکی مصرفی تامین می شود البته قبل از اینکه مواد خوراکی بتوانند مواد مغذی را تامین کنند باید به شکلی تغییر و تبدیل یابند که از دستگاه گوارش عبورکرده و  وارد جریان خون شوند. مواد مغذی موجود در خون برای تامین احتیاجات نگهداری و تولید( رشد، شیر، نیرو، کار) مورد استفاده قرار می گیرند.

عمل هضم در نشخوارکنندگان در اثر فعالیت آنزیم های هیدرولتیک (قابل تجزیه درآب ) که توسط خود حیوان تولیدمی شود و همچنین آنزیم هایی که توسط میکروارگانیسم های موجود در شکمبه تولیدمی شود، انجام می پذیرد.

ادامه مطالب….هضم و جذب در نشخوارکنندگان

ادامه مطلب ...
عوامل مؤثر بر تولید و ترکیب(پروتئین و چربی) شیر

عوامل مؤثر بر تولید و ترکیب(پروتئین و چربی) شیر

تولید شیر گاو بطور تقریبی ۳ تا۶ هفته بعد از زایمان به حداکثر خود می رسد و سپس یک کاهش تدریجی در تولید آن به وقوع می پیوندد. توصیه شده است که برای تنظیم یک سال فاصله بین زایمان ها و نیز ۶۰ روز طول دوره خشکی طول دوره شیردهی ۳۰۵ روز باشد. میزان تولید یک گاو در اوج شیردهی به شرایط بدنی آن در موقع زایمان، نداشتن بیماری های عفونی و متابولیکی، رژیم غذایی بعد از زایمان و عوامل توارثی بستگی دارد. وضعیت خوب بدنی در هنگام زایمان و برنامه غذایی مناسب بعد از آن، به افزایش اوج تولید شیر منجر می شود. به دلیل رابطه ی نزدیک بین اوج تولید وکل تولید شیر در یک دوره شیردهی، اوج تولید شیر نقش مهمی در میزان تولید شیر در یک دوره ی شیردهی دارد. نداشتن بیماری های متابولیکی به خصوص، تب شیر و کتوز به گاو این اجازه را می دهد تا تولید شیر را به سطح توان ژنتیکی خود برساند. معمولاً بین تولید شیر و درصد چربی و پروتئین آن رابطه معکوسی وجود دارد. به موازات افزایش در تولید، درصد این دو ماده در شیر کاهش می یابد. درصد پروتئین و چربی شیر در اوج تولید شیر در نقطه پایینی قرار گرفته اند، ولی در انتهای دوره ی شیردهی درصدهای چربی و پروتئین به تدریج زیادتر می گردد. در طی دوره ی شیردهی میزان لاکتوز شیر کاهش و میزان خاکستر شیر افزایش بسیار اندکی را نشان می دهند.

ادامه مطالب…عوامل موثر بر تولید و ترکیب پروتئین و چربی شیر

ادامه مطلب ...
عوامل تغییردهنده ترکیبات شیر

عوامل تغییردهنده ترکیبات شیر

اکسیداسیون پروتئین

زمانی که شیر در معرض نور زیاد خورشید قرار می گیرد، تغییر مزه ای در آن ایجاد می گردد که به مزه آفتاب (Sun taste) موسوم است. حتی اگر چند دقیقه نور خورشید به طور مستقیم به شیر بتابد این تغییر که در اثر اکسیداسیون یک اسید آمینه در پروتئین شیر ایجاد می شود حاصل می گردد. بر اثر این واکنش ترکیبی ایجاد می شود که شیرین بوده و به شیر مزه شیرینی می دهد. به این لحاظ نباید شیر را در معرض نور قرار داد. تجزیه چربی به گلیسرول و اسیدهای چرب را لیپولیز گویند. چربی لیپولیز شده به جهت دارا بودن اسیدهای چرب با وزن ملکولی کم مثل اسید بوتیریک و کاپروئیک دارای طعم ومزه فلز است. لیپولیز به واسطه وجود آنزیم های لیپاز و نگهداری زیاد شیر یا فرآورده های آن ایجاد می گردد. تازمانی که گلبول های چربی صدمه ندیده و غشای محافظ آنها سالم است، آنزیم لیپاز فعال نیست ولی در صورت پاره شدن غشای چربی و آزاد شدن چربی فعال می گردد. در طی فرآیند های معمول و متداول صنایع شیر مانند پمپ کردن شیر یاهم زدن آن ، امکان صدمه دیدن گویچه های چربی وجود دارد. به این مناسبت نباید شیر غیر پاستوریزه را به شدت و به مدت طولانی هم زد زیرا خطر لیپولیز زیاد بوده و در نتیجه آزاد شدن اسیدهای چرب، مزه شیر تغییر می کند. غیر فعال کردن لیپاز شیر با پاستوریزاسیون شیر در حرارت بالا امکان پذیر است . لیپازهای میکروبی موجود در شیر نسبت به حرارت مقاوم بوده و حتی گاهی حرارت فرا دما آنها را کاملاً غیر فعال نمی سازد.

ادامه مطالب….عوامل تغییر دهنده ترکیبات شیر

ادامه مطلب ...
تاثیر تغذیه بر تولید و ترکیب شیر

تاثیر تغذیه بر تولید و ترکیب شیر

مقدار چربی شیر را تا حدودی می توان با تغذیه افزایش داد. معمولاً افزایش درصد چربی شیر از این طریق به صورت دائمی نیست و برای گاوداران هم عملی نیست. غذاهای پرچربی، مثل روغن کتان، پنبه دانه و پیه میزان چربی شیر را افزایش می دهند، حال آنکه مصرف روغن کبد ماهی باعث کاهش درصد چربی می گردد. برخی از جیره ها باعث کاهش درصد چربی می گردند. از جمله آن ها می توان، مصرف کنسانتره زیاد، جیره های کم علوفه، علف آبدار و مراتع بهاری، علف های خرد شده، غذاهای حرارت داده شده و غذاهای پلت شده را بر شمرد. این جیره ها تولید اسید لاکتیک را در شکمبه کاهش و تولید اسید پروپیونیک را افزایش می دهند. به طور کلی، غلظت اسیدهای چرب فرار در شکمیه یعنی اسید استیک ۶۵/۰، اسید پروپیونیک ۲۰/۰، اسید بوتیریک ۱۲/۰ و سایر اسیدها ۳/۰ می باشد. جیره هایی که موجب کاهش چربی شیر می شوند، اغلب باعث تقلیل اسید استیک تا ۱۰ درصد یا بیشتر و افزایش اسید پروپیونیک با مقداری مشابه می گردند. علت اصلی کاهش چربی شیرمشخص نیست لیکن تغییر در نسبت اسید لاکتیک به اسید پروپیونیک بر روی بافت چربی بدن به وسیله این عوامل تأثیر می گذارد.

الف) رقابت مستقیم با غذه پستان برای پیش نیازهای چربی شیر، به خصوص اسید لاکتیک.

ب) جذب و استری کردن بیشتر اسیدهای چرب زنجیره بلند.

ج) کاهش جداسازی اسیدهای چرب زنجیره بلند از بافت های چربی برای سنتز شیر.

ادامه مطالب….تاثیر تغذیه بر تولید و کیفیت شیر

ادامه مطلب ...
مدیریت استرس حرارتی در بوقلمون ها

مدیریت استرس حرارتی در بوقلمون ها

استرس‌ها، سیستم ایمنی را به هم می‌زنند و آسیب‌پذیری مرغ‌ها در برابر بیماری‌زاها را افزایش می‌دهند.
پوشش محوطه پیرامون سالن‌ها با چمن یا بوته‌های سبز، سبب می‌شود که نور خورشید، کمتر به سوی ساختمان سالن ها منعکس شود. بوته‌های پیرامون سالن‌ها باید کوتاه نگهداری شوند تا جلو حرکت هوا را نگیرند، و موش‌ها و دیگر جانوران بری مرغ‌ها مشکل‌ساز نباشد. درختکاری کنار سالن ها جهت سایه اندازی روی سالن در اثر بادهای شدید تدابیر لازم اتخاذ گردد .درختان سایه‌دار باید جایی کاشته شوند که جریان هوا را محدود نکنند و همواره در شرایط خوبی نگهداری شوند.

ادامه مطلب….استرس حرارتی در بوقلمون ها

 

ادامه مطلب ...